Carleton Triangular Women

Carleton College, Northfield

Jan. 20, 2017

Last updated Jan. 20, 2017 6:18 PM

Mile Run
  1 Meg Mathison, Fr, Carleton           5:19.47 H2     
  2 Nicole Nipper, Sr, Carleton           5:22.30 H2     
  3 Holly Hankins, Jr, Hamline           5:26.74 H2     
  4 Meg Griffin, So, Hamline            5:26.77 H2     
  5 Kazia Mermel, Sr, Carleton           5:27.81 H2     
  6 Marietta Geist, Fr, Carleton          5:29.33 H2     
  7 Madeline Dopp, So, Hamline           5:33.03 H2     
  8 Mariah Gallagher, Jr, Hamline          5:42.70 H2     
  9 Alyssa Nash, Jr, Hamline            5:44.90 H2     
  10 Annie Utzschneider, So, Carleton        5:46.25 H1     
  11 Berit Hudson Rasmusson, Fr, Carleton      5:52.53 H1     
  12 Ketzel Levens, Fr, Carleton           5:56.07 H1     
  13 Choyang Yangkyi, Jr, St. Olaf          6:05.02 H1     
  14 Kathryn York, So, St. Olaf           6:09.98 H1     
  15 Katie Murney, So, St. Olaf           6:14.41 H1     
  16 Olivia Munson, Fr, St. Olaf           6:23.15 H1     
  17 Elissa Krause, Fr, St. Olaf           6:23.62 H1     
  18 Rachael Bentley, So, St. Olaf          6:41.76 H1     TEAM SCORES Scored 7-5-4-3-2-1 Max 2 scorers per team Mile Run, 55 Meter Hurdles 1 Hamline 18.0 2 Carleton 15.0 3 St. Olaf 10.0

Return to home page.